Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Stop geweld teen kinders

Wat is kindermishandeling?

Profiel van die sorgbehoewende kind

(Alle verwysing na een geslag dui ook die ander geslag aan.)

 

ʼn Kind kan as sorgbehoewend verklaar word onder die volgende omstandighede:

 • wanneer hy uit sy ouers se sorg verwyder moet word vanweë ernstige mishandeling en/of verwaarlosing
 • in die kinderhof moet verskyn weens verlating deur of die dood van sy ouers en hy oor geen ander persone beskik om sy versorging waar te neem nie
 • wanneer die kind onbeheerbare gedrag openbaar wat nie deur sy ouers beheer kan word nie

 

Die kind wat deur die Kinderhof sorgbehoewend bevind word se omstandighede/profiel sien kortliks soos volg daaruit:

 • kind is dikwels in homself gekeer
 • kind kom afgestomp voor
 • kind se angsvlakke is hoog, veral as gevolg van onderskeie traumatiese gebeure
 • kind sosialiseer dikwels moeilik of juis te maklik weens versteurde grense (tree dikwels ontoepaslik op)
 • kind verlang intens na sy biologiese ouers al weet hy dikwels dat hul optrede teenoor hom verkeerd is.
 • kind tree soms afknouerig teenoor ander kinders op – dit is juis ʼn manier om van sy aggressie en emosies ontslae te raak
 • kind onderpresteer dikwels op skool
 • kind soek uitermatig na aandag – negatiewe aandag is dikwels vir hom beter as geen aandag
 • kind voel onseker en onveilig
 • kind het dikwels ʼn swak selfbeeld

 

ʼn Fisies mishandelde kind is ʼn kind, wat nie per ongeluk nie en dikwels by herhaling, fisies beseer is deur die persoon in wie se sorg hy of sy verkeer.  Dit verwys na herhaalde beplande beserings soos kneusplekke, brandwonde, gebreekte bene, snye en herhaaldelike ongelukke.

Die emosionele skade by die kind wat fisies mishandel is, kan as volg daar uitsien, omdat dit baie op die individuele kind gebaseer is:

 • vrees vir fisiese kontak
 • aggressiewe reaksies: woede-uitbarstings, vernielsugtigheid, afknouery
 • onsekerheid: aandagsoekende gedrag, swak eetgewoontes
 • skoolprobleme: afwesigheidsyfer is hoog, bly gereeld laat, om huis toe gaan uit te stel, konsentrasieprobleme, moeilik hanteerbare gedrag
 • eienskappe van angs: gespanne, swak konsentrasievermoë, rusteloos, huilerig
 • dra van lang moue en ander verbergende kledingstukke (selfs in warm weer)
 • vrees vir ouers of versorgers
 • klagtes dat fisiese aktiwiteite ongemak en pyn veroorsaak
 • gebrek aan vertroue in volwassenes

 

ʼn Seksueel misbruikte kind:  Dit is die betrokkenheid van die kind met ʼn volwassene binne of buite die gesinstruktuur, met of sonder die kind se toestemming, in seksuele gedrag.  Hierdie gedrag het ten doel om die oortreder seksueel te bevredig.

Die emosionele skade by die kind wat seksueel misbruik is, kan insluit (individue hanteer trauma verskillend en toon nie altyd dieselfde gedrag nie):

 • swak portuurgroepverhoudings
 • oormatige masturbasie en pre-okkupasie met geslagsdele – veral jonger kinders
 • soms seksuele teistering teenoor ander kinders
 • soms speletjies wat seksuele dade uitspeel
 • soms vrees vir sekere vertrekke in die huis: badkamer/slaapkamer
 • onttrekking ten opsigte van sosiale verhoudings; oordadige belangstelling in ander; versteurde grense en ontoepaslike gedrag
 • slaapversteurings
 • nagmerries
 • dra dagklere as hy gaan slaap
 • voorkoms van infantiele gedrag en optrede of andersins oordadige volwasse gedrag
 • onbeheerbare uitreagerende gedrag
 • seksueel promiskue gedrag kan voorkom of kan juis kontak probeer vermy

 

Emosionele mishandeling van ʼn kind vind plaas wanneer ʼn kind verbaal deur ʼn ouer of sy versorger, verkleineer, verskree, gevloek of geterroriseer word.  Dit kan ook neerkom op die onttrekking van liefde, die kind ignoreer of totaal verwerp.

Die emosionele skade by die kind wat emosioneel mishandel is, kan insluit:

 • afwesigheid van ʼn positiewe en sterk selfbeeld
 • depressiewe gedrag
 • selfmoordneigings
 • slaapversteurings
 • eetversteurings
 • destruktiewe gedrag
 • impulsiewe anti-sosiale gedrag
 • onderontwikkelde intellektuele vermoëns
 • onvermoë om portuurgroep verhoudings te vorm en te handhaaf; onvermoë om te vertrou
 • bednatmaak
 • onaanvaarbare gedrag soos duimsuig, stamp van die kop en skommelbewegings

 

Verwaarloosde kind:  Dit kan beskou word as die onvermoë van die versorger wat verantwoordelik is vir die kind, om aan die kind basiese benodigdhede vir oorlewing te bied wat belangrik is vir sy fisiese, intellektuele en emosionele ontwikkeling.  Hierdie basiese benodigdhede sluit in liefde, voeding, skuiling, beskerming, toesighouding en opvoeding.

Die emosionele skade by die verwaarloosde kind is onder andere:

 • raak aan die slaap gedurende skooltyd
 • bedel vir of steel voedsel
 • swak akademiese vordering
 • ongereelde skoolbywoning
 • impulsiwiteit
 • ondergewig; swak fisiese gesondheid vanweë verhongering of wanvoeding
 • gevoelens van isolasie
 • laer vlakke van algemene intelligensie
 • versteurde ouer-kind verhoudings
 • gebrekkige sosiale vaardighede

 

Gevoelens van kinders wat verwyder is

Kinders is nie met gevoelens bekend nie en is hulle dikwels nie geleer hoe om emosies te hanteer nie.  Gevoelens word deur kinders vermy deur dit weg te stoot, te ontken en weg te steek.  Onopgeloste gevoelens by ʼn kind neem soveel energie op dat daar nie genoeg energie oorbly om ander gevoelens te hanteer nie.

Gevoelens wat ervaar word deur kinders wat VERWYDER word, behels die volgende:

 • verwerping en waardeloosheid
 • skuldgevoelens
 • vyandigheid
 • gevoelens van verlating
 • vrees vir die onbekende
 • gevoelens van skaamte

 

Moontlike gevolge van verwydering

 • onderbreking van identiteitsvorming
 • verlaging in selfbeeld
 • onstabiele selfkonsep
 • emosionele probleme
 • gedragsprobleme
 • sosialiseringsprobleme
 • skolastiese of opvoedkundige probleme
 • gesondheidsprobleme
 • emosionele skeiding
 • gebrek aan binding en die onvermoë om emosioneel te kan bind

 

Dr Charmaine Fourie

Programbestuurder: Rata Maatskaplike Dienste

Login With Facebook