Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Modelle vir die versorging van bejaardes

1. Inrigtingversorging

Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika tree as beskermheer op vir twee Artikel 21 Maatskapye vir die versorging van bejaardes.

1.1 Ons Tuis Tehuise bied behuising en versorging vir bejaardes aan in agt komplekse.

1.2 Monumenttehuise (NHSV) bedryf agt komplekse.

Die bogenoemde behuising en versorging bedien slegs ongeveer 5% van die bejaarde lidmate van die NHK en ander kerke.

Daar is ook talle ander soortgelyke tehuise wat deur kerke en nie-staatsorganisasies bedryf word.

2. Behuisingskonsep gebaseer op die Diakonale Model (Abbeyfield)

Die model verteenwoordig ‘n terug–na-die-gemeente benadering, waar die bejaardes ‘n integrale deel van die gemeente bly met behoud van:

  • Onafhanklikheid en selfstandigheid
  • 'n Aktiewe dienende lewe
  • Geloofsekerheid oor die lewensbestemming.

Volgens die Abbeyfield benadering word aktiewe bejaardes in groepe saamgetrek in woonhuise of dergelike wooneenhede wat geskik is vir die selfversorgende bejaardes wat ook finansieel onafhanklik kan funksioneer.

3. Dienssentrums

’n Dienssentrum is ‘n nie-residensiële fasiliteit vanwaar gemeenskapsdienste deur ‘n nie winsgewende organisasie aan bejaardes gelewer word. Die doel is om die nodige ondersteunende hulpdienste te lewer. Dit sluit die skepping van verrykende-, sosiale-, geestelike-, en kulturele geleenthede in. Die ideaal is om die ouer persone in staat te stel om, solank moontlik, selfstandig, en onafhanklik as volwaardige lede van die gemeenskap aktief en kreatief te funksioneer en te verouder.

4. Versorging deur inwoning by kinders

Dit kom voor asof dit ‘n redelik algemene verskynsel is dat ouers na hulle aftrede by hulle kinders gaan woon. Alhoewel hierdie stap voordele vir beide ouers en kinders mag inhou, is daar ook talle implikasies waarmee albei partye deeglik rekening moet hou.

5. Diensgroepe vir bejaardes by gemeentes

Die meeste gemeentes sluit ‘n diensgroep vir bejaardesorg in by hulle jaarlikse bedieningsplanne. Hierdie diensgroepe bestaan uit vrywilligers uit die gemeente wat bejaardes by hulle woonplekke besoek, help met vervoer, aankope doen, aktiwiteite reël, ensovoorts.

6. Bejaarde inisiatief

By heelwat stede en dorpe stel die senior inwoners 'n voorbeeld van betrokkenheid by die welvaart van die gemeenskap. Waar nodig word hul kragte en kundighede vrywillig aangewend. In talle omgewings is altyd iets aan die gang om die inwoners se belangstelling te prikkel en die dorps/stadsmense te vermaak met konserte, modeparades, praatjies en uitstappies wat getuig van baie talente wat van vér af kom. Die res van die senior burgers is ingeskakel by die Dienssentrums, wat as model vir bejaardesorg deur die Departement van Maatskaplike Diens aanbeveel word. Restourasie-projekte wat met groot sukses voltooi kan word, kan by groephuisskemas gebou word. Munisipaliteite behoort die nodige grond teen 'n nominale bedrag beskikbaar te stel.

7. Die Lichtenburgmodel

Die NH Gemeente Lichtenburg besit ‘n eie aftree-oord met 14 eenhede, waarbinne selfversorgende bejaardes woon. Dit is 1 slaapkamer eenhede, asook twee eenhede met 2 slaapkamers elk. 

Die gemeente het ‘n ooreenkoms met die plaaslike ouetehuis dat inwoners wat hulleself nie meer kan versorg nie, by die ouetehuis aansoek doen en daar opgeneem word. Kerkraadslede en lidmate help lidmate wat vervoerprobleme ondervind.

Vir gemeentes lê die uitdaging daarin om grond wat reed in besit van die gemeente is, te benut vir die oprigting van wooneenhede vir bejaardes of om grond te verkry vir die oprigting van wooneenhede. Ooreenkomste met plaaslike ouetehuise kan oorweeg word.

8. Tafelberger

Die eiendom in Kaapstad is deur Die Tafelbergerontwikkeling aangekoop en as ‘n onafhanklike maatskappy kragtens Artikel 21 geregistreer en huisves agt inwoners. Die maatskappy word deur sewe direkteure en vyf lede verteenwoordig. Die maatskappy funksioneer onder die beskerming die NHSV Monumenttehuise terwyl die administrasie deur die OTMT kantore behartig word. Tans is die registrasie van die eiendom vir behuising van bejaardes in proses. Die ringe van die NHK in die streek Wes-Kaapland en Swellendam is by die Tehuis betrokke.

9. Gerrieshof

Die Gerrieshofwoonstelle in Rustenburg bestaan uit 8 huurwoonstelle (4 twee slaapkamer en vier eenslaapkamer). Die eiendom is deur die Direksie van Ons Tuis aangekoop. Die gebou is die eiendom van Ons Tuis en daar bly ‘n direkte verbintenis tussen die woonstelle en die plasing van bejaardes wat sou verswak in die inrigtings van Pretoria. Die bedryf van die woonstelle word op plaaslike vlak deur die Ring van Rustenburg hanteer. Die administrasie geskied vanuit die OTMT kantore.

 

Vir meer inligting oor die verskillende behuisingsmodelle, kontak asb vir dr Hennie van Deventer by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of by 082 786 8448.

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek