Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

'n Beter lewe vir ons bejaardes

’n Beter lewe vir die bejaardes in ons gemeenskappe –

gebou op Christus se liefde

 

Die AGB begeer dat sy werksaamhede in die gees van die diens van God sal plaasvind en dat elke individu, gemeente, RDV, NHSV tak, en verder, ’n meer leefbare plek vir elke hulpbehoewende bejaarde sal maak. God se liefde moet deur ons opregtheid en offervaardigheid aan ander hoop gee, ook kos en klere, hulp en bystand, onderskraging en aanmoediging. Die werk van elke diaken moet in sy haar gemeente en gemeenskap ’n werklike, tasbare en sigbare verskil maak.

 

Werkgroep vir Bejaardesorg

 

Die Werkgroep vir Bejaardesorg staan bekend as die Aksiegroep vir Bejaardes (AGB). Die visie en missie van die AGB is om ’n beter lewe vir die bejaardes onder ons, in ons gemeentes en gemeenskappe, te beplan en met u hulp tot stand te bring. Die AGB fokus vir hierdie doel op Jakobus 2: 8 en 13:

 

         As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou soos dit in die Skrif staan: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” dan doen julle reg…. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor dié wat nie barmhartigheid betoon nie. Maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel”.

 

Sonder om te probeer om te diep op die teologiese implikasies van hierdie Skrifgedeelte en aangehaalde tekste in te gaan, stel die AGB dit onomwonde dat dit ons geloofsoortuiging is dat die liefde van God in Jesus Christus die grondslag of basis vir ons bestaan en werksaamhede vorm. Ons glo en bely dat God ons deur sy Gees daarin sal help en die wysheid, geloof en daadkrag daarvoor sal voorsien. Dit vorm vir ons die fondament van al ons beplanning, navorsing en uitvoering van ons taak en opdrag.

 

Teikengroep

 

Die AGB steun die ADV in sy uitreiking na vreemdelinge, weeskinders, weduwees en wewenaars, rykes en armes, kinders, gestremdes, verslaafdes en almal wat hulp nodig het. Self konsentreer die AGB op die oues van dae of bejaardes. Dit beteken dat die AGB deel moet wees van die bewys van God se liefde aan bejaardes wat allerlei probleme en behoeftes ervaar. Ons vra nooit die vraag wie of wat vir hulle omstandighede verantwoordelik is nie, maar sien hulle raak na hulle besondere behoeftes. Ons beoordeel hulle nie na hulle besondere bydraes of gebrek daaraan nie. Ware barmhartigheid is nooit voorwaardelik nie maar is alleen moontlik vanuit God se onvoorwaardelike liefde aan ons deur die offer van sy Seun aan die kruis.

 

Werksaamhede

 

Die AGB se teikengroep is nie in kerklike en ander georganiseerde inrigtings te vind nie. Enersyds is daar nie voldoende plek nie en andersins kan weinig bejaardes dit bekostig. Daarby is daar direksies en ander liggame wat vir hierdie beperkte aantal bejaardes verantwoordelikheid aanvaar. Dit is die doel van die AGB om gedurende 2014 voort te gaan om diakonië, NHSV takke en gemeentes bewus te maak van die nood van die bejaardes in hulle midde. Die nood lê plaaslik en moet plaaslik aandag kry. Eers wanneer ons van die bejaarde se omstandighede, nood en behoeftes bewus is, kan die diens van barmhartigheid begin om sy bydrae te lewer.

 

Een van die grootste vrae is altyd wie is die bejaarde? Moet ons bloot ouderdom as maatstaf gebruik of moet ons fisiese verswaktheid, finansiële tekorte en geestelike agteruitgang as norm neem? Die AGB sal hom voortdurend met die navorsing van hierdie en talle ander vrae besig hou. Die feit is dat geen twee bejaardes eners is nie of dieselfde soort hulp en aandag nodig het nie.

 

Skakeling, kommunikasie en samewerking

 

Die AGB is bereid om met sy beperkte finansiële en menslike hulpbronne alles in sy vermoë te doen om die nodige inligting te verskaf, opleiding aan te bied en soveel hulp as moontlik te voorsien. Ons sal ons webwerf op datum hou vir diegene wat dit gebruik. Ons sal alles moontlik doen om gereeld met die aangewese persone in elke Ring en gemeente te skakel en beskikbare inligting te voorsien. Volgehoue wedersydse skakeling, goeie kommunikasie en veral gewillige en volgehoue samewerking kan en sal ’n groot verskil maak.

 

Plaaslike medewerkers

 

Die AGB doen ’n ernstige beroep op elke ring en elke gemeente in die ring, om ’n verteenwoordiger/s aan te wys wat plaaslik die wiel aan die rol hou deur met die lede van die AGB en ander plaaslike samaritane en werkgroepe te skakel. Die ideaal behoort te wees om uiteindelik ’n landwye netwerk van medewerkers daar te stel wat al die werksaamhede van die ADV se diensvelde kan koördineer.

 

Kom ons help mekaar ploeg, plant en natmaak sodat ons genadige Here ’n beter lewe vir ons bejaardes gebou op die fondament van Christus se liefde kan laat groei.

Login With Facebook